Privacyverklaring

Het Residentie Orkest zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacyrechten van degene van wie hij persoonsgegevens verwerkt. Het Residentie Orkest gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan hem stelt.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Het Residentie Orkest verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan hem ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, bestede bedrag en IP-adres. Het Residentie Orkest kan persoonsgegevens verwerken indien het orkest hiertoe op grond van de wet of een contract verplicht is. Het Residentie Orkest kan persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang. Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene over de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Het Residentie Orkest zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Wij verwerken persoonsgegevens onder andere ten aanzien van:

Onze dienstverlening

Om een overeenkomst te sluiten voor een ander product of dienst en de uitvoering van deze overeenkomst worden persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld: deelname workshop, contactformulieren website.

Marketingdoeleinden

Om u te kunnen informeren over de evenementen van het Residentie Orkest en zijn (andere) producten en diensten en om deze informatie op uw interesse en voorkeur af te kunnen stemmen. Bijvoorbeeld: voor de digitale nieuwsbrief, bij de aankoop van een ticket en acties.

Gebruik website

Om u in de gelegenheid te stellen onze website te gebruiken, het bezoek van de website te analyseren, voor het gebruik van social media-netwerken en voor marketingdoeleinden. Wij verwijzen naar ons cookiebeleid (zie “Profilering en cookies”).

Donateurschap

Als donateur registreren en verwerken wij uw persoonsgegevens voor een correcte administratieve verwerking en om u te voorzien van relevante informatie over het donateurschap. Ten behoeve van marketingdoeleinden kan het Residentie Orkest uw persoonsgegevens ook aanvullen met openbare informatie, die over u beschikbaar is. Wanneer u bezwaar hiertegen heeft, zijn er verschillende opties (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?).

Marktonderzoek

Om producten en diensten te ontwikkelen en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden.

Publieksonderzoek Culturele sector
We verwerken uw gegevens mede voor onderzoeks- en statistische doeleinden. We gebruiken hiervoor de gegevens die u zelf doorgeeft in het kader van bestellingen. Indien we enquêtes, interviews, polls, etc. uitvragen, betreft dit de gegevens die u op dat moment achterlaat (de antwoorden die u zelf geeft).

We verwerken onder meer samen met The Hague & Partners persoonsgegevens (postcode en huisnummer) om statistische gegevens te genereren (o.a. segmentering op basis van het Culturele Doelgroepenmodel) en te verzamelen over ons publiek. De resultaten van de diverse onderzoeken zijn niet tot natuurlijke personen herleidbaar. De anonieme gegevens gebruiken we voor verantwoording richting onze subsidiegevers, en bijvoorbeeld als input voor ons programmerings- en marketingbeleid. Uitgebreidere informatie over het Culturele Doelgroepenmodel vindt u hier en meer over deze verwerking leest u in de privacyverklaring van The Hague & Partners.


Wet- en regelgeving

Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving.

Wordt mijn klantprofiel verrijkt?

Wij kunnen de door u aangeleverde klantgegevens verrijken met andere gegevens. Dit doen wij om inzicht te krijgen in ons klantenbestand en gerichter onze producten/diensten aan u te kunnen aanbieden. Wij kunnen informatie uit externe bronnen toevoegen aan de gegevens zoals we die van u hebben verwerkt. Het gaat bijvoorbeeld om demografische gegevens zoals wij die kunnen afnemen van derden. Dit betreft bijvoorbeeld algemene gegevens over postcodegebieden (gemiddelde leeftijd van inwoners in een bepaald postcodegebied, gemiddelde gezinssamenstelling, gemiddeld inkomen etc.).

Welke bewaartermijn hanteren wij?

Het Residentie Orkest zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Het Residentie Orkest hanteert een maximale bewaartermijn van vijf concertseizoenen ten aanzien van de persoonsgegevens van niet-actieve natuurlijke personen. Onder niet-actieve natuurlijke personen wordt verstaan, personen die in die periode geen gebruik hebben gemaakt van de diensten van het Residentie Orkest. Na het verstrijken van de bezwaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen. Voorafgaand aan de verwijdering stuurt het Residentie Orkest u een mail ter kennisgeving. De gegevens worden daarna uitsluitend nog geanonimiseerd gebruikt voor doeleinden als marktonderzoek, ontwikkeling van producten en diensten en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden.

Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

Wat zijn mijn rechten?

U heeft– behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om ons te vragen om inzage en/of rectificatie en/of verwijderen van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking. Verder heeft u recht om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken en dient het Residentie Orkest uw gegevens – op uw verzoek – over te dragen. Het Residentie Orkest zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van het orkest binnen voornoemde termijn kan worden verlangd. Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke gegevens worden met anderen gedeeld?

Het Residentie Orkest verstrekt nooit persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, hij daartoe verplicht is op grond van de wet, hij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of hij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen. Het Residentie Orkest verkoopt zelf geen toegangsbewijzen voor concerten. Het Residentie Orkest heeft afspraken met enkele concertzalen/theaters, waarbij de betreffende zaal de persoonsgegevens deelt met het Residentie Orkest. We verzamelen en registreren de bij aankoop of anderszins verstrekte persoonsgegevens en gebruiken deze data om de dienst te kunnen uitvoeren of betrokkene te informeren over (toekomstige) voorstellingen.

Beeld- en geluidsopnamen tijdens concerten

Het Residentie Orkest behoudt zich het recht voor van het concert of evenement waarbij de bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde evenementen.

Profilering en cookies

Het Residentie Orkest maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Het doel hiervan is een betere dienstverlening. Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren van gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende om een profiel op te bouwen van het online gedrag. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.

Wij gebruiken:

Functionele cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Een voorbeeld is de voorkeur die iemand aangeeft voor het wel of niet accepteren van cookies.

Analysecookies

Wij gebruiken Google Analytics. Het gebruik hiervan levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee we de website voortdurend kunnen verbeteren voor onze bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.

Social Media Plugins

Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, in ons geval door Twitter, Facebook en YouTube (Google). Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze sociale media. Wij hebben geen invloed op hoe Twitter, Facebook en YouTube (Google) omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statements van Twitter, Facebook en Google.

Marketing cookies

Het Residentie Orkest gebruikt regelmatig cookies om advertenties te plaatsen op websites van derden, die voor u interessant kunnen zijn. Als u bijvoorbeeld op onze website een concert bekijkt, kan het gebeuren dat u op een andere website die u bezoekt, advertenties voor dezelfde concerten te zien krijgt. Het Residentie Orkest werkt daarnaast samen met Facebook voor Facebook Ads. Meer informatie: www.facebook.com/business. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van deze marketing cookies via onze cookiewall.

Andere websites

Binnen het aanbod op onze website kunnen daarnaast links naar de websites van derde partijen, zoals andere aanbieders, zijn opgenomen. Wij hebben geen invloed op deze websites en dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de links verwijzen. Wij adviseren u de daar beschikbare informatie over de privacybescherming te bestuderen. Bekijk onze cookieverklaring voor een compleet overzicht van alle cookies die wij gebruiken.

Nieuwsbrief

Het Residentie Orkest biedt aan geïnteresseerden een nieuwbrief aan. Via deze nieuwsbrief worden geïnteresseerden geïnformeerd over nieuws betreffende de aangeboden diensten en andere aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt alleen verstrekt indien de geïnteresseerde hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De geïnteresseerde dient, indien gewenst, zijn of haar e-mailadres te verstrekken, waarna de nieuwsbrief zal worden verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de geïnteresseerde zich kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Wijziging privacyverklaring

Het Residentie Orkest behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij adviseren u daarom om dit gedeelte van de website met regelmaat te controleren.

Onze contactgegevens

Residentie Orkest

t.a.v. afdeling Marketing & Communicatie

Turfhaven 11

2511 DK Den Haag

info@residentieorkest.nl

1 november 2023