twee vacatures:

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudende, controlerende en adviserende hoogste orgaan van het Residentie Orkest. De RvT houdt op stimulerende en kritische wijze toezicht. Het bestuur van het Residentie Orkest is opgedragen aan de directeur/bestuurder. 

De RvT levert door haar niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden een
stevige bijdrage aan de realisatie van de missie en doelstellingen van de stichting. Zij doet dit op een betrokken en actieve wijze door te anticiperen en te reflecteren op de beslissingen van de directeur/bestuurder. 

De RvT richt zich op strategisch essentiële onderwerpen. De focus ligt op de hoofdlijnen. Transparantie, integriteit, goede verhoudingen, een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarde om met elkaar tot de beoogde prestaties en doelen te komen. De leden van de RvT laten zich in het werk leiden door het maatschappelijke en culturele belang van de organisatie en weegt de belangen af van allen die bij de organisatie zijn betrokken (stakeholders).

De RvT komt ten minste vier keer per jaar bijeen voor een vergadering welke wordt voorbereid door de voorzitter en de directeur/bestuurder. De RvT bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, een aftredend lid kan éénmaal worden herbenoemd. Er wordt een rooster van aftreden gehanteerd.

De RvT heeft nu vijf leden. Vanwege het verstrijken van de 2x4 jaar termijn van twee van de zittende leden is de RvT van het Residentie Orkest op zoek naar twee nieuwe leden.

De Raad van Toezicht heeft twee vacatures voor:

  • Eén nieuw lid voor de audit commissie. Financiële kennis en ervaring, het liefst in een grote organisatie, is hiervoor gewenst.

  • Eén kandidaat die van toegevoegde waarde is in de renumeratie dan wel artistieke commissie.

Algemeen

Het Residentie Orkest werkt volgens de principes van de Governance Code Cultuur en de uitgangspunten van de Fair Practice Code.

Conform haar eigen maatschappelijke visie en de aanbevelingen in de Code Diversiteit en Inclusie wordt bij de samenstelling van de RvT de gewenste diversiteit in achtergrond, ervaring, sekse, cultuur, leeftijd in acht genomen en wordt er gestreefd naar een zo divers mogelijk team.

De samenstelling van de RvT is een combinatie van toezichthouders met ervaring in verschillende werkgebieden en sectoren van de samenleving.

De RvT kent enkele vaste commissies. De voorzitter vormt samen met een collega uit de RvT de renumeratie commissie. Het lid met financiële expertise vormt samen met een collega uit de RvT de audit commissie. Een derde commissie is de artistieke commissie.

De leden van de RvT ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.


De procedure

Het Residentie Orkest werft de nieuwe leden van de RvT via een open procedure. Zo worden de vacatures gepubliceerd op de site van de organisatie en op de wervingssite van www.culturelevacatures.nl. Tevens zal in het netwerk actief worden geworven om kandidaten te attenderen op de vacature.

Elisabeth Dielesen is als extern begeleider van het proces beschikbaar voor nadere informatie. Zij is bereikbaar op nummer 06-29000231.

Reacties in de vorm van een korte motivatie en een curriculum vitae graag uiterlijk op 18 juni sturen naar: elisabeth@cultuur-ondernemen.nl.

De selectiecommissie bestaat uit de voorzitter en twee leden van de Raad van Toezicht, met als toegevoegd lid de extern adviseur. Een kennismaking met de directie behoort tot de procedure. De selectiegesprekken gaan na de zomer gepland worden, in de maand september van 2021.