Kom werken bij het Residentie Orkest

Het Residentie Orkest Den Haag heeft per direct een vacature voor:

Aanvoerder Trompet (65-75%) 

De functie 

De functie Aanvoerder Trompet bestaat uit het spelen van prominente en vaak solistische 1e trompetpartijen in symfonisch repertoire. Daarnaast ben je inzetbaar voor (educatieve en maatschappelijke) activiteiten en podiumpresentaties in kleinere bezetting.  
Aanvoerders hebben tevens taken die bijdragen aan de orkestorganisatie in het algemeen, zoals het zitting hebben in een proefspelcommissie, het bevorderen van een goede collegiale samenwerking, het leiding geven aan de groep en het fungeren als gesprekspartner voor het management ten aanzien van artistieke of personele vraagstukken aangaande de eigen groep of het orkest. 

Functie eisen  

Het spreekt voor zich dat je je onderscheidt als trompettist en dat je juist onder (grote) druk weet te schitteren. Je combineert artistiek lef en eigenheid met een verbindend en inspirerend karakter als collega. Wij vragen openheid voor de authentieke speelstijl én voor hedendaagse muziek. Je vindt het leuk én belangrijk om naast je collectieve podiumactiviteiten mee te werken aan educatieve en maatschappelijke activiteiten en producties in ensembleverband en je bent aantoonbaar betrokken bij de organisatie. 

Solliciteren en procedure 

Graag ontvangen we uiterlijk 14 februari 2022 je sollicitatie in de vorm van een volledig ingevuld sollicitatieformulier.

Het proefspel vindt plaats op dinsdag 22 maart (voor- en eerste ronde) en woensdag 23 maart (finale ronde) 2022. 

Verplicht repertoire:  

- trompetconcert van Haydn 1e deel tot aan de reprise;  (bij voorkeur te spelen op Bes-trompet)
- trompetconcert van Tomasi tot aan de cadens; 
- mogelijk een nader te bepalen kamermuziekwerk waarin je samen speelt met enkele leden van het orkest; 
- nader te bepalen orkestpartijen. 

De selectiecommissie behoudt zich het recht voor uit de sollicitaties een voorselectie te maken. Een sollicitatiegesprek maakt deel uit van de selectieprocedure en een trial kan eveneens onderdeel van de procedure zijn. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Sana van Iddekinge (Hoofd P&O), sana.van.iddekinge@residentieorkest.nl of (06) 315 798 02. 

Overige informatie 

Om voor deze baan in aanmerking te komen, geldt de voorwaarde dat als je afkomstig bent uit een niet-EU-land, je moet beschikken over een onbeperkt geldige werk- en verblijfsvergunning voor Nederland. Bij benoeming vragen we om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Naar het Nederlandstalige sollicitatieformulier
To the English applicationform
The Residentie Orchestra has an immediate vacancy for 

Principal Trumpet (65-75%) 

The position 

The position of Principal Trumpet involves performing prominent and often soloistic 1st trumpet parts in symphonic repertoire. You will also be available for (educational and outreach) activities and staged performances in smaller ensembles.  

 
Section principals are also expected to make a contribution towards the orchestral organisation in general, which includes sitting on audition panels, promoting fruitful collaboration among colleagues, leading the section and acting as a discussion partner with management in relation to artistic or personnel issues concerning either the section or the orchestra as a whole. 

Requirements for the position  

It should go without saying that you will be a distinguished trumpet player and that you can be a dazzling performer under pressure, which may sometimes be intense. You must combine artistic vigour with a unique personality, and be able to get along with and inspire your colleagues. We ask for an open attitude towards authentic performance styles as well as contemporary music. You must enjoy and value working on educational and social activities in ensemble productions alongside your performances on stage, and you will be able to show that your are involved with the organisation. 

Applications and procedure 

Please submit your application no later than 14 February 2022 in the format of a fully completed application form.

The auditions will be held on Tuesday 22 March 2022 (pre-selection and first round) and Wednesday 23 March 2021 (final round). 

Compulsory repertoire:  

- Haydn, Trumpet Concerto, 1st movement up to the recapitulation; (preferably to be played on B-flat trumpet)
- Tomasi, Trumpet Concerto, up to the cadenza; 
- possibly a further chamber music piece, yet to be determined, in which you will play alongside other members of the orchestra; 
- orchestral parts yet to be determined. 

The selection panel reserves the right to make a pre-selection from those submitting written applications. An application interview will be part of the application process, which may also include a trial. For any further information about the process, feel free to contact Sana van Iddekinge (Head of HR), at sana.van.iddekinge@residentieorkest.nl or+31(0) 6 315 798 02. 

Other information 

To be eligible for this position, you must hold a valid and unrestricted work and residence permit for the Netherlands if you are from a country outside the EU. We will ask for a Certificate of Conduct [Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)] on making the appointment.