Kom werken bij het Residentie Orkest

Het Residentie Orkest heeft per direct een vacature voor een:

Aanvoerder 2e viool (75%)

&

Plaatsvervangend aanvoerder 2e viool (75%)

De functies

De 2e vioolgroep bestaat uit twee aanvoerders (die soms samen aan de eerste lessenaar spelen), een plaatsvervangend aanvoerder en tutti spelers. Eén van de aanvoerdersposities en de positie van plaatsvervangend aanvoerder is vacant. Naast het aanvoeren van de groep tijdens repetities en concerten, is de aanvoerder verantwoordelijk voor alle aspecten die bijdragen aan een optimale prestatie van de groep en van de groep in het grotere geheel. Ook is de aanvoerder een verbindende schakel tussen orkest en staf. De plaatsvervangend aanvoerder ondersteunt de aanvoerder bij alle taken en is in staat om af en toe op de eerste stoel te spelen. In aanvulling op je taken in het collectief, zijn alle musici van het Residentie Orkest inzetbaar voor (educatieve en maatschappelijke) activiteiten en podiumpresentaties in kleinere bezetting.

Functie eisen

Het spreekt voor zich dat je je onderscheidt als violist. Daarnaast beschik je over leiderschapskwaliteiten om je groep te inspireren en synergie te creëren, zowel muzikaal als tussen de groepsleden onderling. Ook draag je vanuit jouw positie bij aan de orkestkwaliteit in zijn algemeenheid en ben je betrokken bij het orkest in zijn totaliteit. Je vindt het leuk én belangrijk om naast je collectieve podiumactiviteiten mee te werken aan educatieve en maatschappelijke activiteiten en producties in ensembleverband. Je kenmerkt je als een positief geëngageerde groepsleider die de juiste balans weet te vinden tussen eigenheid en het collectief.

Solliciteren en procedure

Graag ontvangen we uiterlijk 11 juli 2022 je sollicitatie in de vorm van een volledig ingevuld sollicitatieformulier.

Het proefspel voor beide functies vindt plaats op dinsdag 6 september (voor- en eerste ronde) en woensdag 7 september (finale ronde) 2022.

Verplicht repertoire:

-          Mozart Concert KV 218 eerste deel met cadens, of Mozart Concert KV219 eerste deel met cadens;

-          Keuze uit het vioolconcert (eerste deel met cadens) van Beethoven, Mendelssohn, Tschaikovsky, Sibelius of Brahms;

-          Nader te bepalen deel uit een strijkkwartet (eerste vioolpartij) samen met andere aanvoerders van het Residentie Orkest;

-          Nader te bepalen orkestpartijen.

De selectiecommissie behoudt zich het recht voor uit de sollicitaties een voorselectie te maken. Een sollicitatiegesprek maakt deel uit van de selectieprocedure en een trial kan eveneens onderdeel van de procedure zijn. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Sana van Iddekinge (Hoofd P&O), sana.van.iddekinge@residentieorkest.nl of (070) 880 0212.

Overige informatie

Om voor deze baan in aanmerking te komen, geldt de voorwaarde dat als je afkomstig bent uit een niet-EU-land, je moet beschikken over een onbeperkt geldige werk- en verblijfsvergunning voor Nederland. Bij benoeming vragen we om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Naar het Nederlandstalige sollicitatieformulier.
To the English applicationform.
The Residentie Orkest has an immediate vacancy for: 

Principal 2nd violin (75%)

and

Deputy Principal 2nd violin (75%)

 

The jobs

The 2nd violin section has two principals (sometimes playing together from same stand), a deputy principal and a number of tutti players. We currently have vacancies for one of the principal positions and the deputy principal. As well as leading the section for rehearsals and concerts, the principal is responsible for all aspects that contribute towards the best possible performance by the section and by the group as a larger entity. The principal is also a point of contact between the players and the staff. The deputy principal supports the principals in all duties and may occasionally be called on to playing on the first chair. As well as your duties for the ensemble as a whole, you will also be adaptable for (educational and social) activities and smaller-scale staged performances.

Requirements for the position

It goes without saying that you will be a distinguished violinist. You must also have the leadership qualities that will allow you to inspire the section and create synergy, both musically and within the section as a whole. The position also means you will be contributing towards the orchestra's overall quality and you will be involved in literally "setting the tone" for the orchestra. You will find it enjoyable and important to cooperate in educational and social activities and projects, as well as ensemble work, in addition to your podium activities in the section. You must be a positive, engaged section leader who can strike the right balance between individuality and sectional playing.

Applications and procedure

Please submit your application no later than 11 July 2022, using a fully completed application form.

Auditions for both positions will be held on Tuesday 6 September (preliminary and first rounds) and on Wednesday 7 September (final round) 2022.

Compulsory repertoire:

-          Mozart Concerto KV 218, first movement with cadenza, or Mozart Concerto KV219, first movement with cadenza;

-          choice from the violin concertos (first movement with cadenza) by Beethoven, Mendelssohn, Tchaikovsky, Sibelius or Brahms;

-          movement from a string quarter yet to be decided (first violin part) along with other section leaders from the Residentie Orkest;

-          orchestral parts yet to be determined.

The selection panel reserves the right to make a pre-selection from those submitting written applications. An application interview will be part of the application process, which may also include a trial. For any further information about the process, feel free to contact Sana van Iddekinge (Head of HR), at sana.van.iddekinge@residentieorkest.nl or +31(0)70 880 0212.

Other information

To be eligible for this position, you must hold a valid and unrestricted work and residence permit for the Netherlands if you are from a country outside the EU. We will ask for a Certificate of Conduct [Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)] on making the appointment.